Xem chi tiết bài viết - Thị trấn Bến Quan - Vĩnh Linh

VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

Nghị quyết số 84/2019/NQ-HĐND của HĐND Trà Vinh : Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 71/2018/NQ-HĐND ngày 11 tháng 7 năm 2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh về chính sách hỗ trợ cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP và những người hoạt động không chuyên trách cấp xã thôi việc theo nguyện vọng


Ngày cập nhật: Ngày cập nhật:  11:4, Thứ Hai, 12-9-2022

 

Nghị quyết số 84/2019/NQ-HĐND của HĐND Trà Vinh : Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 71/2018/NQ-HĐND ngày 11 tháng 7 năm 2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh về chính sách hỗ trợ cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP và những người hoạt động không chuyên trách cấp xã thôi việc theo nguyện vọng

CÁC TIN KHÁC
 
 
 

 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH