Xem chi tiết bài viết - Thị trấn Bến Quan - Vĩnh Linh

VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

Thông tư số 09/2019/TT-BNV của Bộ Nội vụ : Hướng dẫn thực hiện điều chỉnh mức trợ cấp hàng tháng từ ngày 01 tháng 7 năm 2019 đối với cán bộ xã đã nghỉ việc theo Quyết định số 130-CP ngày 20 tháng 6 năm 1975 của Hội đồng Chính phủ và Quyết định số 111-HĐBT ngày 13 tháng 10 năm 1981 của Hội đồng Bộ trưởng


Ngày cập nhật: Ngày cập nhật:  11:4, Thứ Hai, 12-9-2022

 

Thông tư số 09/2019/TT-BNV của Bộ Nội vụ : Hướng dẫn thực hiện điều chỉnh mức trợ cấp hàng tháng từ ngày 01 tháng 7 năm 2019 đối với cán bộ xã đã nghỉ việc theo Quyết định số 130-CP ngày 20 tháng 6 năm 1975 của Hội đồng Chính phủ và Quyết định số 111-HĐBT ngày 13 tháng 10 năm 1981 của Hội đồng Bộ trưởng

CÁC TIN KHÁC
 
 
 

 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH