Xem chi tiết bài viết - Thị trấn Bến Quan - Vĩnh Linh

Cải cách hành chính

Thị trấn Bến Quan: triển khai kế hoạch kiểm soát TTHC và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông năm 2024


Ngày cập nhật: Ngày cập nhật:  7:52, Thứ Sáu, 22-3-2024

UBND thị trấn Bến Quan vừa triển khai Kế hoạch Kiểm soát thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trên địa bàn thị trấn năm 2024.

 

Đối với công tác kiểm soát TTHC, cần nâng cao trách nhiệm người đứng đầu trong công tác cải cách thủ tục hành chính; bảo đảm công khai, minh bạch các thông tin về TTHC nhằm tạo điều kiện cho cá nhân, tổ chức tiếp cận, thực hiện TTHC; kịp thời tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định, TTHC; thực hiện giải quyết thủ tục hành chính cho cá nhân, tổ chức kịp thời, chính xác, không gây phiền hà. Tiến hành rà soát, kiến nghị cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ các quy định hành chính chồng chéo, bất cập gây khó khăn cho cá nhân, tổ chức trong thực hiện các thủ tục hành chính.

Đối với thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông, triển khai kịp thời, thống nhất, hiệu quả các nội dung đã được Chính phủ quy định về thực hiện TTHC trên môi trường điện tử. Nâng cao nhận thức của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại cơ quan hành chính Nhà nước các cấp trên địa bàn huyện. Tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường mạng.

Các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND thị trấn phải được cập nhật, công bố kịp thời và được công khai bằng nhiều hình thức nhằm tạo thuận lợi cho cá nhân, tổ chức tiếp cận thực hiện.

Đồng thời phải khắc phục những tồn tại, hạn chế năm 2023; nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại UBND thị trấn trong năm 2024.

* Xem chi tiết Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông năm 2024 trên địa bàn thị trấn Bến Quan tại đây!

CÁC TIN KHÁC
 
 
 

 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH